Hakkımızda

Telefon: 0 (530) 403 13 66

Facebook: https://www.facebook.com/yesilvesol/

Twitter: https://twitter.com/YesilveSol

Instagram: https://www.instagram.com/yesilvesol/

E-posta:  bilgi@yesilvesol.org

Bizimle bağlantı kurmak için:

YEŞİL VE SOL HAREKETE DOĞRU - ARALIK 2011
 
GİRİŞ
2007 yılının sonlarında Yeşiller Koordinasyonunda yürütülen tartışmalar sonucunda bir grup olarak ortaya çıkan Yeşil ve Sol Çalışma Grubu, üç yılı aşkın süre içerisinde gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik olarak birçok alanda çalışma yürüttü. Özellikle bu uygulamalar sırasında elde edinilen deneyim ve kamuoyu yansımaları sonucunda da, bir çalışma grubunun ötesinde, artık bir hareket olarak yürümenin eşiğine gelindi.
2011 Bahar Buluşmasında hareketin ilkelerini belirlemek üzere bir çalışma yürütülmesi ve yılın ikinci yarısında tartışmaya açılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçeve kapsamında hazırlanan metin kamuoyu ile paylaşılarak bu süreç başlatılmaktadır. 
TESPİTLER
Aşırı hırs ve sınırsız kar anlayışıyla hareket eden küreselleşmiş sermaye, ekolojik krizin baş sorumlusudur. Bu kriz kendini en çarpıcı haliyle iklim değişikliğinde göstermektedir. Endüstrileşme, kentleşme/metropolleşme, modernleşme/uzmanlaşma, bireyleri sanayi kültürüne katan süreçler olup, ekolojik krizi derinleştirmektedir.
Kapitalizmin yeşil bir ekonomik işleyişle ilgileniyor gibi görünmesi, sadece kendi devamını sağlamak içindir. Yeşiller, Yeşil Sosyalistler ve Sosyalistler de; sanayi devrimi ile tüm dünyaya yayılan ve kapitalist sistemin alt yapısını besleyen modernizm kültürünün sınırları içinde kalabilmektedir.
Ekolojik kriz, bugün yaşamı tamamen ortadan kaldırmakta ve adeta tüm yeryüzünü yok oluşa doğru sürüklemektedir Bu krizin küresel çaptaki yıkıcı etkilerine karşılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, gerek bireysel gerekse toplumsal olarak karşı mücadele süreçleri başlamış ve yayılmaktadır.
Ekolojik krize karşı gelişen mücadelelerin başarıya ulaşması ve dünya çapında ekosistemlerin kendini restore edebilmesi için, kızıl ve yeşil düşüncenin, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde birlikte hareketi elzemdir. Yeşil ve Sol Hareket bu birlikteliğin inşası için çalışmaktadır.
* Sermaye küreselleşmiştir ve kontrolsüz büyümeye devam etmektedir. Yaşanan finansal kriz, bu büyümeyi maskelemektedir.
* Doğa, insan refahı bahanesiyle, yine insan tarafından sömürülerek yıkıma uğratılmaktadır. Her bir insan da, bu yıkım ve sömürüden payını almaktadır.
* Başta kentlerde yaşayanlar olmak üzere, tüm insanlar gereksinimlerini karşılamak için, baştan beri öznesi oldukları kapitalist sisteme bağımlı hale gelmiştir.
* Bu yıkıcı süreçte insanla doğa arasına daha fazla mesafe girmiş, insan hem kendine hem de doğaya daha fazla yabancılaşmıştır.
* İklim değişikliği, su kıtlığı ve gıda krizi, birçok insan ve canlının küresel ve kitlesel hareket etmesini zorunlu kılmaktadır.
* Bütün bunlara karşın süreçlere yön veren kapitalizm, ekolojik ve finansal kriz eliyle de yıkılmayacaktır.
Bize en başarılı yönetim biçimi olarak gösterilen temsili demokrasi, aslında elitlerin imtiyazlarını kitlelere karşı savunmak için geliştirdikleri ve besledikleri bir sistemdir. Bu sistemin dayandığı bürokratlar ve teknokratlar, bütün iktidar ve güçlerini üstüne dayandırdıkları bilgi birikiminin özgür akışını engellemek için devlet ve şirket olanaklarını kullanmakta; bu nedenle, bilginin yaşamın faydasına geliştirilmesinin önünü kapamaktadır. Bilgiye erişimdeki olanaksızlıklar, insanın doğrudan demokrasiyle kendi hayatını ve dünyayı ilgilendiren kararları verebilmesini engellemektedir. Bu bağlamda, ırk ve etnisite, cinsiyet, kültür çatışmaları sağlıklı ve yaratıcı bir şekilde çözülememektedir. Öyle bir demokrasi ki bu, ne köylü ne kentli ne göçer, istediği gibi üretememekte ve tüketememektedir.
ÇEKİRDEK POLİTİKA
Yeşil ve Sol Hareket;
* Yeryüzündeki tüm canlıların yaşam hakkına inanan, eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı ve ekolojik bir dünya ve toplumlar için mücadele eder.
* İnsanların; kendi gereksinimini kendilerinin belirlediği ve ihtiyacını karşılayabileceği kadar ürettiği, kolektif gereksinimlerde ortaklaşa mülkiyetin kurulacağı bir üretim biçimini tahayyül eder.
* Üretim ilişkilerinde insanların kararlara katılmasının önünü kesen mülkiyet ilişkilerine karşıdır.
* Merkezi planlama ve denetlemeye karşı, yerel odaklı toplumsal yapıları savunur. Sorundan etkilenen tüm bireylerin kararlara katılımını mümkün kılan, anti hiyerarşik, ihtiyaçlara göre değişebilen, farklı türde yapıların düşünülebildiği ve uygulanabildiği toplumsal karar alma süreçlerini geliştirmeyi hedefler.
* Bilgi birikimi, dağıtım, paylaşım, iletişim ve ulaşım kanalları üzerinde her çeşit tekele karşıdır.
* Bireysel ve toplumsal olarak silahsızlanmayı ve şiddetsizliği savunur.
* İnsanların yaşamını doğrudan etkileyen kararların onlardan bağımsız alınmasına karşıdır. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin eşit, çoğulcu ve tahammülü esas alan bir birlikteliğe dayanmasını savunur.
* Doğayı etkileyen kararlarda ve her çeşit müdahalede, insan ve doğanın bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini savunur. Birbirine tamamen bağımlı bileşenlerden oluşan ekosistemlerin toplam yararının, parçaların çıkarından önce gelmesini savunur.
* Doğrudan demokrasi için etkin mücadele gereklidir. Doğrudan demokrasi, sadece siyasi olarak değil, tüm yaşam süreçlerinde, pratik yaşamın kendi içinde, insanların kendi yaşamlarını ilgilendiren tüm kararlara katılabilmesini mümkün kılan toplumsal örgütlenme biçimlerine işaret eder.
Kampanyalar, Eylemler ve Faaliyetler
Yeşil ve Sol Hareket ülkenin dört bir yanında devam etmekte olan ekoloji mücadelelerine, işçi hakları, kadın ve çocuk hakları mücadelelerine, ırk ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yürütülen mücadelelere karşı ulusal ve uluslar arası kampanyaları, eylemleri desteklemekte, katılmakta ya da bizzat organize etmektedir.
Konferans, Söyleşi ve benzeri toplantılar:
Gündemin çok yoğun olmasına karşılık Yeşil ve Sol Çalışma Grubu yıl içerisinde birçok etkinliğe katılmakta ya da bizzat etkinlik düzenlemektedir. Belli başlı katılımcı olduğu etkinlikler  
1- 2010 Avrupa Sosyal Formu: Organizasyona hem hazırlık çalışmalarında gönüllü çalışarak, hem de forum sırasında panel/forum düzenleyerek katılmıştır.
2- 2010 Terra Madre Gıda Konferansı: İtalya’da düzenlenen organizasyona ‘Başka bir Gıda Mümkün’ girişimi olarak katılmıştır.
3- 2010 Uluslararası Karadeniz Günü: Birçok yerel örgüte çağrı yapılıp 1 günlük söyleşi/forum/video gösterimi etkinliği düzenlemiştir.
4- İklim Konferansları Söyleşileri: Her sene dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen iklim konferansı sonrası değerlendirme söyleşileri düzenlemektedir.
5- 2011 Mezopotamya Ekoloji Formu: Filistin için İsrail’e Karşı Boykot Girişimi ile su hakkı başlığında ortak panel/forum düzenleyerek katılmıştır.
6- 24 Nisan Çernobil Anmasına hazırlık kapsamında; Yeşil ve Sol olarak nükleer karşıtlığı için 6 bölümden oluşan ‘Bisikletçiler Konuşuyor’ söyleşileri gerçekleştirmiştir.
7- Türkiye Permakültür Buluşmasına katılmıştır.
Mevsimsel Buluşmalar: Yılda dört buluşma gerçekleştirilmektedir. Bu buluşmalarda politik ve örgütsel konular açık tartışma usulü ile ele alınmakta, katılımcılar ile birlikte etkileşim sağlanmaktadır.
Girişimler: Hareket öncelikli olarak belirlediği konularda girişimler kurarak uygulamalarada müdahale etmektedir. Şu anda gıda konusunda ülkede bir ilk olan ‘Başka Bir Gıda Mümkün Girişimi’ ile çalışmalarına devam etmektedir.
Seçimlere yönelik birliktelikler: Politik bir hareket olması nedeniyle, genel ve yerel seçimlerde çeşitli oluşumlarla bağımsızlığını koruyarak temaslar ve seçim birliktelikleri yürütmektedir.
Uluslararası mücadelede birliktelikler: 2010 yılında Fransa'dan Les Alternatif hareketi ile ortak çalışmalarımız başlamış; basın açıklamaları, kongre toplantıları vs olarak daha da büyüyerek devam etmektedir. Bu birliktelik sırasında 'Kızıl ve Yeşil Alternatifler' - RAGA (Red and Green Alternative) yapılanmasının kurulması fikri ortaya çıkmış ve ilerleyen zamanlarda başka gruplarında katılım ile uluslararası bir ağ olan RAGA oluşturulmuştur. 2012 yazında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı ilk RAGA buluşmasının düzenlenebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.